Klachten

Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat we ten aanzien van klachten en problemen zo min mogelijk het formele protocol hoeven te hanteren. Wij realiseren ons echter ook, dat er tussen het gezin en de school een spanningsveld kan ontstaan omdat ieder zijn eigen waarden, normen en opvattingen heeft. Vaak blijken ze in beginsel eenvoudig op te lossen te zijn. Wacht daarom niet op de laatste druppel die de emmer doet overlopen, maar neem contact op met groepsleerkracht, locatiedirecteur of directeur als iets onduidelijk is, of als u het ergens niet mee eens bent.

 

Het volgende protocol is in overleg met het bestuur opgesteld:

  • Contact opnemen met de betreffende leerkracht. In de meeste gevallen is dit voldoende.
  • Hebben de ouders de indruk, dat de boodschap niet goed overkomt, dan kan de locatiedirecteur ingeschakeld worden. Deze stelt hiervan de groepsleerkracht op de hoogte en gaat in gesprek met de ouders. In overleg kan ook de algemeen directeur hierbij betrokken worden.
  • Wordt er naar het oordeel van de ouders onvoldoende ingegaan op de problematiek, dan kan de medezeggenschapsraad ingeschakeld worden.
  • Mochten de ouders/verzorgers hierna nog gevoelens van teleurstelling hebben, dan is de stap naar het bestuur volkomen begrijpelijk.
  • Het kan voorkomen, al hopen we dat natuurlijk niet, dat de ouders tijdelijk geen vertrouwen meer hebben in de school. Ze hebben dan uiteraard het recht om rechtstreeks contact op te nemen met het College van Bestuur (CvB). Het CvB heeft dan de taak om:
  1. te luisteren;
  2. te bemiddelen.
  • Als de bemiddelingspoging is mislukt, dan heeft het CvB de plicht om samen met de ouders (in belang van het kind) een andere oplossing te zoeken.

Het bestuur is van mening, dat op deze wijze niet alleen de school, maar ook de ouders en het kind recht wordt gedaan.

 

Algemene klachtencommissie

De Dr. Schaepmanstichting heeft zich voor wat betreft de ‘Algemene Klachtenregeling’ aangesloten bij de Bond Katholiek Primair Onderwijs (KBO). Mocht u gebruik willen maken van deze klachtenregeling dan kunt u zich wenden tot:

Landelijke bezwaren-, geschillen- en klachtencommissie voor het katholiek onderwijs

Raamweg 2

2596 HL Den Haag

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel.: 070-3925508 (van 9.00-12.00 uur)

Fax: algemeen 070-3020836

E-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl

Website: www.geschillen-klachtencies.nl