Meldcode huiselijk geweld

Vanaf 1 juli 2013 is de wet ‘verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van kracht. In deze wet wordt aan instellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat organisaties en professionals weten welke stappen zij moeten zetten als zij mishandeling of verwaarlozing signaleren. Het doel van deze meldcode is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode bevat een stappenplan waarin de leerkracht/interne begeleider duidelijke handreikingen krijgt wat er van hem/haar wordt verwacht vanaf het moment dat er signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn waargenomen. De school is verplicht de signalen in het ‘zorgoverleg’ te bespreken en kan daarbij advies vragen aan Veilig Thuis. Ook zal er met de ouders een gesprek gevoerd worden over de signalen.

Voor vragen kunt u terecht bij de contactpersoon van uw locatie. Meer informatie is te vinden op www.meldcode.nl.