Pedagogisch klimaat / veilig klimaat

De sfeer in de groep en in de school noemen wij het pedagogisch klimaat. Als dat klimaat goed is, gaat het kind in de regel graag naar school, komt het op elk gebied beter tot zijn recht en kan het zich beter ontplooien. Het kind moet zich dus op zijn gemak voelen in de groep, zowel bij de leerkracht als bij de medeleerlingen. Omdat we aan een positief pedagogisch klimaat bijzonder veel waarde hechten, werken wij hier voortdurend aan. Een belangrijk onderdeel is het besef van waarden en normen en het creëren van een goede sfeer. Hier wordt in de groep zowel ad hoc als planmatig aan gewerkt. Belangrijke aspecten daarbij zijn:

 • elkaars mening respecteren;
 • naar elkaar luisteren;
 • zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de omgeving en elkaars eigendommen;
 • niet tolereren van agressief gedrag (zowel lichamelijk, verbaal als non-verbaal);
 • afspraken maken en nakomen (consequenties aanvaarden voor je eigen gedrag);
 • elkaar (voort-)helpen.

Bovendien hebben we hiervoor een leerlingvolgsysteem, zodat we de individuele leerling en de hele groep op sociaal-emotioneel gebied goed in beeld hebben. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot sociale vaardigheidstraining. Deze is bedoeld voor kinderen, die op het gebied van sociaal-emotioneel welzijn specifieke ondersteuning en training nodig hebben.

Als uw kind desondanks thuis aangeeft een negatieve schoolbeleving te hebben, gaan wij ervan uit dat u contact met ons opneemt. Samen kunnen we dan een oplossing zoeken.

Omdat het belangrijk is om niet alleen bij incidenten te werken aan een goed schoolklimaat willen we een stap verder gaan. Inmiddels hebben alle locaties een methode gekozen om planmatig en schoolbreed te werken aan een goed pedagogisch klimaat. Het planmatig werken gaat volgens de uitgangspunten van de Vreedzame School (www.devreedzameschool.nl) op de Paus Joannes, Esrein en Don Bosco. De Bleek werkt volgens de ideeën van School Wide Positive Behaviour System (www.swpbs.nl).

School Wide Positive Behaviour System
    
SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Kortom: GOED GEDRAG KUN JE LEREN!!

De basiselementen van PBS

1. Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht
Vanuit gemeenschappelijke waarden Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid  bepaalt het schoolteam gezamenlijk welk gedrag van kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op het schoolplein en bij activiteiten buiten de school, weten de leerlingen welk gedrag er van hen verwacht wordt.
Alle medewerkers worden betrokken bij het formuleren van de waarden van de school en bij de uitvoering van de verschillende interventies (groene, gele en rode) . Zo wordt gewenst gedrag bekrachtigd door de leerkracht in de klas, maar ook door de conciërge op het schoolplein, lunch-ouders en de vrijwilligers in de bibliotheek.

2. Gedrag wordt aangeleerd
In een PBS-school wordt gedrag gezien als een vak. Net als taal en rekenen wordt gedrag regelmatig geoefend en herhaald. Zo weten de leerlingen hoe het gedrag behorende bij de gedragsverwachting er concreet uitziet. Een gedragsles heeft altijd dezelfde opbouw:  goede voorbeeld – foute voorbeeld – goede voorbeeld.

3. Gewenst gedrag wordt bekrachtigd
Om gedrag structureel te stimuleren, ontwikkelt de school een beloningssysteem dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt, in alle ruimtes van de school.

4. Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie
Wanneer een leerling niet aan een gedragsverwachting voldoet, volgt een consequentie. Er is eenduidigheid binnen de school over de consequenties die gehanteerd worden bij ongewenst gedrag, zodat voor leerlingen en leerkrachten duidelijk is hoe die consequenties eruitzien. Als een kind het gewenste gedrag niet laat zien volgt de reactieprocedure, tijdens deze procedure krijgt de leerling 2 keer de kans het gewenste gedrag wel te laten zien, gevolgd door een compliment, of niet te laten zien dan volgt er een consequentie. De consequentie is vooraf met de leerling besproken.

5. School, ouders en jeugdzorg werken intensief samen
Een belangrijk en uniek element binnen PBS is dat een actieve samenwerking tussen school, ouders en (jeugd)zorg gestimuleerd wordt.
De school betrekt ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind. Er zijn ouderavonden om de ouders te informeren over de waarden die hun kind op school leert. Hierbij wordt ook gezamenlijk nagedacht over manieren waarop ouders zelf het positieve gedrag van hun kind thuis kunnen stimuleren.

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie.

Doelen van de Vreedzame school
De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

 • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
 • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
 • Constructief conflicten met elkaar op te lossen;
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap en voor elkaar;
 • Open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande competenties leren maar vooral een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking vanuit gaat.