Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 geldt een nieuw stelsel voor Passend Onderwijs.

Hoofdpunten van de ‘Wet Passend Onderwijs’ zijn:

 • Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen zes tot tien weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio regelen.
 • De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. De landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft.
 • Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. In de wet wordt dan ook gesproken van onderwijsondersteuning van leerlingen.
 • Scholen stellen een ondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden.
 • Leraren worden opgeleid in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zoveel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten.
 • Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

De 1-zorgroute en handelingsgericht werken

Op onze school hebben we de 1-zorgroute ingevoerd om passend onderwijs te geven. De 1-zorgroute is een werkwijze van plannen en uitvoeren van onderwijs én zorg op individueel,- groeps-, school-en bovenschools niveau.

Er is een stappenplan opgesteld waarmee we het onderwijs vormgeven. Alle leerlingen krijgen  te maken met de eerste stap. Wanneer de eerste stap onvoldoende passend is voor een leerling gaan we naar de volgende stap (altijd in overleg met ouders). Binnen de stappen werken we handelingsgericht (zie schema). Dat ziet er als volgt uit:

Stap 1 DE LEERKRACHT IN DE GROEP

 • Leerkracht observeert, signaleert en werkt handelingsgericht (zie schema)
 • Leerkracht gaat in gesprek met ouders over ontwikkelingen van hun zoon / dochter
 • Iedere cyclus wordt afgerond en direct opnieuw gestart met een groepsbespreking

Stap 2 DE LEERKRACHT OVERLEGT MET COLLEGA’S
Het gaat met de leerling anders dan verwacht

 • Leerkracht overlegt regelmatig met collega (‘s)
 • Leerkracht gaat in gesprek met ouders: zorgen delen, uitwisselen ervaringen  en afstemmen van aanpak

Stap 3 DE LEERKRACHT OVERLEGT MET DE INTERN BEGELEIDER
Wanneer stap 2 onvoldoende oplevert

 • Onderwijsbehoeften verder in kaart brengen
 • Inventariseren wie of wat verder nodig is binnen de school
 • Inventariseren wie of wat er verder nodig is buiten de school
 • Ouders betrekken bij de gesprekken

Stap 4 OVERLEG MET EXTERNE INSTANTIES (expertiseteam of  SOT)
Wanneer stap 3 onvoldoende oplevert

 • Consultatief overleg met adviseur expertiseteam Dr. Schaepmanstichting of GGD, JGZ en/of maatschappelijk werk in Schoolondersteuningsteam
 • Indien nodig schakelen we andere professionals in

Stap 5 ONDERZOEK DOOR EXPERTISETEAM
Wanneer stap 4 onvoldoende oplevert

Intern begeleider / leerkracht:

 • Verzamelt alle relevante informatie voor de aanmelding bij het Expertiseteam
 • Vraagt  toestemming van ouders
 • Onderhoudt korte lijnen tussen expertiseteam, leerkracht en ouder

Stap 6 AANBOD OP MAAT VOOR DE LEERLING
Wanneer stap 5 onvoldoende oplevert

De school vraagt, samen met de ouders, een beschikking aan voor plaatsing op het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of het Speciaal onderwijs (SO) of we vragen een indicatie aan voor hulp (door een externe professional) op school.

Binnen deze stappen werken we zoals genoemd Handelingsgericht in het schema ziet u hoe dat vorm krijgt: